Oferta de feina: Auxiliar Administratiu i Suport Logístic (interinitat)

Es contracta una plaça interina (per baixa mèdica) per cobrir tasques d’administració i suport logístic a Barcelona En Comú. Animem a la presentació de candidatures per part de perfils que estan infra representats actualment en la política municipal en general, i en la nostra organització en concret.

Per optar a la plaça, es pot enviar la candidatura a través del següent formulari fins al 4 de novembre.

Presenta la teva candidatura

Perfil professional:

Es busca un perfil flexible i polivalent per donar suport administratiu en tot allò que li sigui requerit.

Tasques:                                        

 • Les funcions es poden realitzar dintre de qualsevol dels següents àmbits: personal, logística (manteniment, serveis i recepció, entre d’altres), gestió econòmico-pressupostària (comptabilitat i administració econòmica, entre d’altres) i administració general (atenció al públic o redacció de correspondència, entre d’altres)
 • Gestionar la relació amb proveïdors i factures. Introduir factures al programa de comptabilitat
 • Tenir cura de la documentació i correspondència segons els processos establerts, controlant en cada moment l’estat d’aquests
 • Atendre sol•licituds d’informació internes i /o externes a l’entitat, responent a aquelles consultes per a les que està facultat
 • Mantenir els fluxes d’informació adients amb altres serveis
 • Col·laborar en la gestió de visites, sales i/o altres similars
 • Complir, i fer complir si s’escau, les normes i ordres rebudes en matèria de prevenció de riscos laborals així com en matèria de protecció de dades personals
 • I, en general, altres de caràcter similar que li siguin encomanades     

 

Experiència i competències:                                  

 • Bona comunicació interpersonal amb capacitat de diàleg i empatia
 • Capacitat de treballar de manera autònoma
 • Capacitat propositiva i de resolució de problemes
 • Manejar bases de dades, fulls de càlcul i altres programes d’usuari

 

Requisits i baremació:                                                               

 • Experiència laboral i coneixements en les tasques descrites (fins a 40 punts)
 • Coneixements d'eines informàtiques: microsoft office, bases de dades, correu electrònic i programes de comptabilitat (fins a 25 punts)
 • Capacitat propositiva, resolutiva, dialogant i empàtica (fins a 20 punts)
 • Identificació i compromís amb la missió, visió i valors de Barcelona en Comú (fins a 15 punts)

 

S'ofereix:

 • Tipus de jornada: 40 hores amb flexibilitat, així com disponibilitat per treballar algun cap de setmana
 • Tipus de contracte: interinitat
 • Salari: Segons escala salarial de l’organització per jornada completa (1.800 € nets x 14 pagues) 
 • Incorporació immediata