Llancem Licitació per contractar el procés participatiu pel programa electoral

Denominació del Contracte

   PROCÉS PARTICIPATIU PROGRAMA ELECTORAL

     Localització del Servei

   Barcelona

    Persona de contacte

  Lorena Domínguez. Secretària Tècnica Organització

JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT DE CONTRACTACIÓ

Tal i com especifica els Estatuts de l’organització, Barcelona en Comú té com a finalitat, entre altres, «fomentar la presa de consciència de la ciutadania respecte a les causes, conseqüències i diferents manifestacions dels problemes», així com «fomentar la regeneració democràtica de la política, retornant als ciutadans el dret a participar en els assumptes públics mitjançant formes de fer política accessibles i compromeses amb la ciutadania».

Des del seu inici, Barcelona En Comú ha posat en marxa diferents mecanismes per afavorir la participació del seu registre i de la ciutadania en general en l’elaboració del seu projecte polític; processos programàtics, priorització de mesures, acords de govern, etc, s’han construït i acordat de forma col·lectiva  garantint la màxima participació i diversitat dels membres de l’organització i del seus seguidors. L’organització ha impulsat estratègies amb aquest objectiu i s’ha dotat d’eines per a facilitar-ho.

Aconseguir una alta participació i diversa dels nostres activistes i de la ciutadania en general depèn en bona mesura d’elaborar un procés participatiu que sigui motivador, que faciliti uns espais de debat dinamitzats, que tinguin cura del llenguatge i de les formes, que apliqui metodologies per controlar l’ús intensiu de la paraula... en definitiva, un procés en la línia d’una organització feminista com la nostra.

Durant els pròxims mesos, Barcelona en Comú ha d’impulsar el procés d'elaboració d’una proposta programàtica. Aquest procés requereix d’un esforç important dels activistes i de l’equip tècnic de l’organització i, per garantir assolir els objectius plantejats al procés, busca el suport extern de professionals que ho facilitin.

OBJECTE DE LA CONTRACTACIÓ

Constitueix l’objecte de la contractació la prestació del servei d’acompanyament, dinamització i seguiment de les accions sorgides en el marc de procés d’elaboració del programa electoral de Barcelona en Comú, així com la construcció i dinamització del procés participatiu, que ha de tenir en compte els espais de participació de la organització.

Partint d’aquestes necessitats i reptes, Barcelona En Comú vol realitzar un procés per a l'elaboració del programa electoral amb els següents objectius

 • 1. Ha de ser fruit d’un procés de debat, implicació, obertura i consens, dins i fora de l’organització; un procés motivador que impliqui a tothom.
 • 2. Ha d’incloure els grans eixos de les polítiques de transformació de la ciutat.
 • 3. Ha de partir de la intel·ligència col·lectiva de la nostra organització en la definició i execució 
 • 4. Ha de mobilitzar a les nostres bases i fer créixer la participació de nous activistes als espais de l’organització 
 • 5. Ha d’establir un sistema de seguiment i avaluació de les  mesures

CARACTERÍSTIQUES DELS SERVEIS A CONTRACTAR

Objectius

 • 1 Planificar i dinamitzar, atenent a les indicacions polítiques i els reglaments de Barcelona en Comú, el procés d’elaboració programàtica, afavorint la participació i la implicació dels membres de la organització i de la ciutadania i promovent dinàmiques generadores de sentit de pertinença a l’organització i a la ciutat.
 • 2 Dinamitzar, planificar i coordinar les reunions del grup motor de programa, que vetlla pel procés, així com els grups de treball i/o espais de coordinació.
 • 3 Promoure i consolidar la participació en els grups de treball per tal que desenvolupin les accions que es concretin.
 • 4 Col·laborar i organitzar les accions que es desprenguin de les decisions del grup motor del programa.

Metodologia

Caldrà especificar la metodologia proposada i demostrar que es té suficient experiència en processos participatius.

OFERTA TÈCNICA I ECONÒMICA I SISTEMA DE FACTURACIÓ

Les empreses o professionals interessades en la prestació dels serveis detallats en els apartats anteriors hauran de presentar una oferta tècnica contemplant totes les característiques i requisits indicats, així com qualsevol millora que estimin oportuna.

Addicionalment, presentaran una oferta econòmica individualitzada en la qual s’indiqui de manera clara el preu global del servei.

Tots els costos indirectes de prestació del servei per part de l’empresa o professional (contractació de personal per l’elaboració del servei) hauran d’estar inclosos a l’oferta, no procedint la facturació dels mateixos a Barcelona en Comú.

Si l’oferta econòmica inclou altres costos addicionals, aquests hauran de ser indicats per l’empresa de manera separada i detallant els costos fixos.

La facturació es realitzarà dels imports fixos segons s’acordi, i mensualment amb la informació d’hores de servei. Barcelona en Comú abonarà les factures amb caràcter general a 15 dies des de la recepció de la factura, sent possible establir algun requisit addicional si fos necessari i previ avís.

CRITERIS DE VALORACIÓ DE LES OFERTES

Oferta econòmica (màxim 50 punts)

L’oferta més econòmica obtindrà la màxima puntuació. La resta d’ofertes econòmiques seran valorades amb relació al percentatge de diferència comparada amb l’oferta més baixa. Si existissin ofertes econòmiques considerades temeràries, seran descartades motivant dita circumstància. El pressupost màxim aproximat serà de 10.000 € (IVA inclòs)

Oferta tècnica (màxim 50 punts)

La valoració es realitzarà en funció de:

 • Temporalitat aproximada per a la tasca: de 6 a 8 mesos (començant el setembre de 2022).
 • Projecte tècnic i econòmic presentat.
 • Trajectòria o expertesa de l’entitat o persones que el presenten i realitzaran. Perfil professional: Persones amb expertesa i trajectòria en la matèria. Preferiblement un equip. Cal tenir en compte les qüestions de confidencialitat i seguretat, donat que hauran d’accedir a diferents espais de l’organització.
 • Equip disponible per a dur a terme el projecte (cal incloure CV de les persones que executaran el projecte).

REQUISITS DE LES EMPRESES OFERENTS

L'empresa finalment seleccionada haurà de:

 • Estar al corrent de pagament de la Seguretat Social i Hisenda en el moment de presentació de les ofertes i durant la duració del contracte en cas de resultar adjudicatària.
 • Certificar l’especialització de l’empresa o professionals per la prestació del servei.
 • Estar en possessió de tots els drets de cessió, permisos, habilitacions i/o autoritzacions necessàries dels titulars de les patents, models i marques relatives als materials utilitzats, corrent al seu risc i compte el pagament dels possibles drets i indemnitzacions per tals conceptes i sent responsables de tota reclamació relativa a la propietat intel·lectual, comercial i intel·lectual que pogués derivar-se de la utilització indeguda d’aquells.
 • Signar un conveni de confidencialitat amb l’organització

FORMA DE PRESENTACIÓ D’OFERTES

Termini: 

El termini de recepció de propostes serà fins a les 23:59 hores del dia 22 de juliol del 2022. Es donarà un termini d'estudi de 15 dies i es contactarà amb les entitats o persones que hagin presentat la proposta més adequada als criteris aquí descrits. 
Documentació necessària: 

 • Oferta tècnica detallant tots els aspectes requerits en el present document. 
 • Oferta econòmica, juntament amb el compromís de manteniment dels preus oferents al llarg de la duració del contracte. 

Aquelles ofertes que no presentin la documentació específica requerida, indicant en elles tots els punts que s’estableixen en el present, o no s’ajusten als requisits generals establerts per la contractació, podran ser requerits als seus sol·licitants per la seva esmena en el termini de 5 dies hàbils, i sempre en aquells casos en els quals Barcelona en Comú ho estimi oportú. No obstant això, si es considera motiu suficient per a la no contractació o defecte no esmenable, podrà ser rebutjada i tenir-se com a no presentada l’oferta, comunicant-se els motius a l’oferent. 

Els motius que Barcelona en Comú considerarà com no esmenables o suficients per tenir com no presentada l’oferta, seran en tot cas: 

 • Estar incurs en algun dels motius de prohibició per contractar conforme a l’art. 71 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
 • Aquells que, un cop ser requerits per a l’organització i havent-hi transcorregut el termini, no remetin o ho facin de manera incompleta, la documentació requerida. 

DADES DE CONTACTE:

Les ofertes hauran de remetre’s a: 

 • Att.- Lorena Domínguez, Secretària Tècnica d’Organització
 • E-mail: organitzacio@bcnencomu.cat
 • Direcció Postal: Carrer Marina, 131 bis baixos  / 08013 – Barcelona

Es remetrà còpia, en format electrònic, de l’oferta tècnica i econòmica a la següent adreça de correu electrònic: tresoreria@bcnencomu.cat