Convoquem eleccions per escollir una consellera a L’Eixample

Javier Dabbah, conseller de l'Eixample, ha manifestat la seva voluntat de deixar el càrrec de conseller de districte, que ha exercit fins ara, per motius personals. Atès que la persona que constava com a substituta ha declinat exercir el seu dret, iniciem el procediment electoral intern per escollir una nova consellera a L'Eixample. Aquest procediment l'empara del reglament electoral de Barcelona En Comú i el mecanisme transitori aprovat al mes de març de 2017.

A sota trobareu les dues candidatures que s'han presentat en aquesta convocatòria. 


Què és i què fa un/a conseller/a de districte?

Segons estableix el capítol 4rt. de les Normes reguladores del funcionament dels districtes de l'Ajuntament de Barcelona, cada districte té un ple format per un/a president/a, un/a regidor/a i els/les consellers/es de districte. Els plens de districte regulen i gestionen les qüestions relacionades amb el districte segons les seves competències. Els consellers/es de districte formen part d'aquest ple. Dit d'una altra manera, és un ajuntament a petita escala per a cadascun dels districtes, però amb menys competències. Qui governa el districte és el/la regidor/a.

La tasca dels consellers/as és primordial en un projecte com Barcelona En Comú, que entén que la ciutadania ha de ser la protagonista de la política pública. Els veïns i les veïnes dels barris són qui millor coneixen els problemes i les solucions, i han d'estar a l'epicentre de la vida pública dels districtes. Els consellers i les conselleres són clau per aprofundir en la corresponsabilització en la política pública que planteja Barcelona En Comú.

Un/a conseller/a de districte de Barcelona En Comú té com a tasca principal la relació amb el teixit associatiu i el coneixement del territori. A més a més, ha de procurar obrir les portes de la institució perquè la política del districte sigui plural. També participa en el Consell de districte i en els òrgans de districte que corresponguin i presenta preguntes, propostes o esmenes. Un/a conseller/a de Barcelona En Comú haurà de defensar les mesures del programa de Barcelona En Comú i les postures que responguin a l'interès general als espais del districte als quals ha d'assistir com a conseller/a sempre amb estricta vinculació amb el teixit veïnal i associatiu del territori.

Quants/es consellers/es té Barcelona En Comú a L'Eixample?

A l'Eixample Barcelona en Comú disposa de 5 conselleres.

Qui es pot presentar?

Qualsevol persona donada d'alta i validada al registre de Barcelona En Comú de L'Eixample.

Quin seria el perfil desitjable de la candidata?

L'equip de govern valoraria especialment com a desitjables els següents atributs de la persona que es presenti com a substituta, tenint en compte que haurà d'assumir les tasques de Joventut i infància, Esports, Justícia global, Seguretat i prevenció, Diversitat i el barri de Fort Pienc:

 • Persona proactiva
 • Disponibilitat horària a jornada completa i en caps de setmana
 • Vincle amb el territori, a poder ser amb el Fort Pienc
 • Capacitat de treball en equip
 • Capacitats relacionals, agradable, comunicativa, amb capacitat empàtica i de diàleg tant amb la pròpia organització com de cara enfora.
 • Es valorarà positivament que sigui jove i dona

Què cal fer per presentar-se i fins quan pot fer-ho?

Cal enviar la candidatura a l'adreça de correu a
c.electoral.conselleres.bcomu@gmail.com adjuntant el formulari amb la següent informació:

 • Dades personals
 • Motivació de la candidatura
 • Compromís d'acceptar el codi ètic de Barcelona en comú
 • L'aval d'algun dels espais de l'organització (Assemblea de L'Eixample, eixos temàtics, comissions tècniques o d'altres espais de Bcomú)

Abans de presentar una candidatura caldrà recollir els avals d'un espai de l'organització. Per tal de sol·licitar l'aval d'alguna de les assemblees de barri que formen part de l'Assemblea de BComú del districte de L'Eixample caldrà enviar la sol·licitud expressant la voluntat i motivació de la candidatura. Els contactes de les assemblees són els següents: Assemblea Fort Pienc (fortpienc@bcnencomu.cat); Assemblea Sagrada Família (sagradafamilia@bcnencomu.cat); Assemblea Eixample Dreta (eixampledreta@bcnencomu.cat); Assemblea Esquerra de l'Eixample (esquerraeixample@bcnencomu.cat); Assemblea de Sant Antoni (santantoni@bcnencomu.cat). L'aval es sotmetrà a valoració i acceptació si s'escau en el marc d'una assemblea presencial prèvia a la data límit de presentació de candidatures.

El termini màxim per a la presentació de candidatures serà el dia 9 de febrer de 2018 a les 23.59 h.

Les candidatures es faran públiques de manera provisional el 12 de febrer de 2018.

Es podran presentar al·legacions fins al 14 de febrer a les 23.59 hores.

Qui pot votar?

Pot votar qualsevol persona donada d'alta i validada al registre de Barcelona en Comú del Districte de L'Eixample.

Quan i com es vota?

Es votarà en assemblea oberta al registre de L'Eixample convocada per al dia 21 de febrer a les 19 hores. L'únic punt del dia serà la votació de les candidatures que es farà mitjançant vot secret en urna i prèvia identificació de les persones que exerceixin el seu dret a vot mitjançant document oficial amb fotografia.

En atenció al punt 2.8 del mecanisme transitori, a fi de garantir la paritat a l'equip de consellers/es és necessari triar una dona, per tant les candidatures conformades per dones seran les úniques elegibles en el moment de la votació i el Comitè Electoral desestimarà les d'homes, sempre que hi hagi alguna candidata dona.

Calendari del procés electoral

 • 31 gener: Publicació i comunicació de la convocatòria
 • 5 febrer: Tancament del Registre de l'Eixample
 • 9 febrer: Límit de presentació de candidatures
 • 12 febrer: Publicació candidatures provissionals
 • 14 febrer: Límit presentació d'al·legacions 
 • 15 febrer: Publicació i comunicació de candidatures definitives
 • 21 febrer: Assemblea oberta del districte amb votació
 • 23 febrer: Comunicació dels resultats i al·legacions

Composició del comité electoral

El comitè electoral està format per 5 persones: 3 membres de l'assemblea de L'Eixample i 2 membres de Barcelona en Comú (Enllaç Territorial i Secretaria tècnica d'organització).

Les possibles al·legacions que es volguessin presentar al llarg de procés s'enviaran dins dels terminis establerts a l'adreça de correu c.electoral.conselleres.bcomu@gmail.com

Annexos: 

Candidatures definitives

En virtut de la convocatòria d’eleccions per escollir una consellera a L’Eixample, us fem arribar la publicació provisional de les dues candidatures rebudes pel Comitè Electoral que compleix els requisits requerits a la convocatòria:

 • Marina Marcian Garcia

https://barcelonaencomu.cat/ca/candidatura-persona/marina-marcian-garcia 

 • Aurora Moreno Tello 

https://barcelonaencomu.cat/ca/candidatura-persona/aurora-moreno-tello

Assemblea oberta del districte amb votació

La votació tindrà lloc durant l'assemblea de L'Eixample del 21 de febrer a partir de les 18,30 h al local de Barcelona en Comú (carrer Marina, 131).

Els punts de l’ordre del dia seran:
1) Presentació del Comitè Electoral i inici de la votació (18:30 h)
2) Presentació de les funcions que ha de desenvolupar la persona electa (19:00 h)
3) Presentació de les candidatures 
4) Torn obert de preguntes i paraules adreçades a les persones candidates
5) Finalització de la votació, escrutini i comunicació dels resultats 

Per tal de facilitar i agilitzar la votació, es permetrà votar des de l'hora de la convocatòria de l'assemblea fins just abans de l'inici de l'escrutini. Per poder votar es procedirà, com a requisit previ, a la comprovació per part del Comitè Electoral de la identitat de les persones presents i la seva inscripció al Registre de Barcelona En Comú.

 

Acta d’escrutini i resolució del comitè electoral per a l’elecció de la consellera del districte de L’Eixample

Segons estableix el reglament electoral per a l’elecció de consellers i conselleres de districte, i en relació a la convocatòria del 31 de gener de 2018 per a l’elecció de la consellera de L’Eixample, el comitè electoral fa arribar l’acta d’escrutini i resolució referent a la proclamació dels resultats definitius.

Descarrega la resolució del comitè electoral

Se’n disposen de 2 dies hàbils posteriors a aquesta comunicació per a la interposició d’al·legacions o impugnacions davant del Comitè de Garanties de Barcelona En Comú. Les al·legacions o impugnacions es poden fer arribar per correu electrònic a: comitegaranties@bcnencomu.cat.

Resolució del Comitè de Garanties


El Comitè electoral de Barcelona En Comú publica el 23 de febrer l’Acta d’escrutini i resolució del Comitè electoral per a la proclamació dels resultats definitius de l’elecció de consellera de Barcelona En Comú del districte de l’Eixample. S’obre el període d’al·legacions de dos dies hàbils posteriors a la comunicació per presentar al·legacions o impugnacions davant del Comitè de Garanties de BComú.

Durant aquest termini previst el Comitè de Garanties ha rebut diverses al·legacions davant les quals s’ha obert un procediment del que s’ha resolt el següent:

 1. Anul·lar la decisió del Comitè electoral d’invalidar el procés d’eleccions de conselleres Districte de l’Eixample.
 2. Declarar vàlid l’escrutini i el resultat de les eleccions celebrades el passat 21 de febrer de 2018, de la que va resultar guanyadora la candidata Marina Marcian Garcia.
 3. L’adopció immediata de mesures per part de l’organització a fi d’evitar que uns fets similars es tornin a produir.

Consulta la resolució completa del Comitè de Garanties aquí