Convocatòria d'eleccions a càrrecs interns de Barcelona En Comú

Avui comença el procés per escollir els càrrecs interns de BComú en els termes establerts en el reglament electoral de càrrecs interns aprovat en el Plenari el passat 22 de juliol. La present convocatòria d'eleccions aplica a Direcció Executiva, els membres de la Comunitat de BComú a la Coordinadora i Comitè de Garanties, donat que aquests van constituir-se el setembre de 2015. La Coordinadora de BComú reunida el 18 de setembre de 2017 ha aprovat la seva convocatòria així com el calendari electoral, la composició del Comitè Electoral i els canals per a presentar al·legacions i/o impugnacions al procés electoral que hi consten a continuació.

Cal destacar que segons consta al reglament electoral, el cens electoral queda tancat amb la publicació de la present convocatòria d'eleccions i per tant en rebran comunicació totes les persones amb dret a votar. Per consultar les dades personals del cens i sol·licitar la inclusió, exclusió o correcció, o en el cas de ser necessari presentar al·legacions, es disposarà del 20 al 26 de setembre, a través dels canals que s'indiquen més abaix: 

Òrgans que se sotmeten a elecció en la present convocatòria

La composició dels òrgans que se sotmeten a la present elecció són:

a) Direcció Executiva: 8 membres amb paritat de gènere; a cada llista no hi haurà més de 2 persones que reuneixin alguna de les següents condicions: a) ser càrrec públic electe; b) formar part de les direccions executives nacionals o d’altres òrgans equivalents de CatComú o qualsevol de les organitzacions que conflueixen a BComú. S'hauran de presentar candidatures per equips de 8 persones amb paritat de gènere.
b) Comunitat de BComú a la Coordinadora: 10 membres amb paritat de gènere. S'hauran de presentar candidatures individuals o per equips de màxim 5 persones. 
c) Comitè de Garanties: 7 membres; 1 president/a i 6 vocals amb paritat de gènere; un mínim de 2 dels seus membres han de ser juristes. S'hauran de presentar candidatures individuals o per equips de màxim 7 persones.

Els resultats obtinguts hauran de ser corregits per a tots els òrgans en primer terme d’acord el criteri de paritat de gènere. En cada òrgan ha d’haver-hi, com a mínim, un 50% de dones. Si el resultat és diferent s’ha de modificar per garantir sempre aquest mínim. Per a Comunitat de BComú a la Coordinadora, les candidatures no estan obligades a ser paritàries, tanmateix s’haurà de tenir en compte aquest tipus de correcció posterior que s’haurà d’aplicar amb el recompte.

Podeu consultar les funcions, responsabilitats i mandats dels càrrecs que s'escullen, segons estableix la Fase D. Descarrega aquí el document resum

Dret a votar i a presentar candidatures

Tenen dret a vot aquelles persones que a data del tancament del cens electoral hi figurin inscrites al cens d'activites de BComú i tinguin setze anys complerts. Per a presentar-se com a candidat o candidata, les persones han de figurar en el cens d'activistes i tenir setze anys complerts. Els candidats i candidates no poden ser membres del Comitè Electoral.

Calendari electoral

 • Convocatòria d’eleccions i tancament del cens electoral: 19 de setembre
 • Al·legacions i resolucions al cens electoral: del 20 al 26 de setembre (ambdós inclosos)
 • Recollida d’avals, presentació de candidatures: del 27 de setembre al 12 d'octubre (ambdós inclosos)
 • Proclamació provisional de candidatures i publicació de candidatures: del 13 al 17 d'octubre (ambdós inclosos)
 • Presentació i resolució d’al·legacions: del 18 al 19 d'octubre (ambdós inclosos)
 • Proclamació definitiva de candidatures: 20 d'octubre
 • Sol·licitud recursos per campanya electoral: del 21 al 23 d'octubre (ambdós inclosos)
 • Campanya electoral: del 24 al 28 d'octubre (ambdós inclosos)
 • Resolució d’al·legacions: 29 d'octubre
 • Votacions: del 30 d'octubre al 4 de novembre (ambdós inclosos)
 • Recompte i proclamació provisional dels resultats: 4 de novembre
 • Publicació de resultats provisionals, presentació i resolució d’al·legacions: del 6 al 8 de novembre (ambdós inclosos)
 • Proclamació definitiva dels resultats: 9 de novembre

Comitè electoral

Segons estableix l'article 33 del reglament electoral general de BComú, el Comitè Electoral està format per 5 membres titular i 5 membres suplents que figurin inscrites al Cens Electoral. Els membres aprovats per la Coordinadora i que actulament formen part del comitè per a la present convocatòria d'eleccions són les següents:

Membres titulars

 • Jordi Rovira (eix d’urbanisme) en substitució de Maria José Calvo (eix de participació i transparència), segons resolució núm. 01 de 28 de setembre de 2017.
 • Mercè Llenas (assemblea Sagrada Família)
 • Carme Azcárate (assemblea Esquerra de l'Eixample)
 • Sergi Díaz (assemblea de Sant Antoni)
 • Joan Gimeno (assemblea de Sants)

Membres suplents

 • Elvira Juncosa (assemblea de Sant Andreu)
 • Mariona Roca(assemblea de Ciutat Vella)
 • Llorenç Sena (assemblea de Sarrià-Sant Gervasi)
 • Ariadna Cotén (eix d’ecologia)

Altres informacions importants

Canals de consulta de les dades personals al cens electoral i presentació d'al·legacions  (del 20 al 26 de setembre):
a) Enviar correu electrònic a: cens@bcnencomu.cat
b) Presencialment al local de BComú (carrer Marina, 131) de 10 a 14h i de 16 a 19h

Canals de presentació d'al·legacions i/o impugnacions al procés electoral
a) Enviar correu electrònic a: eleccions@bcnencomu.cat 

Formularis de presentació de candidatures : es podran presentar-ne a partir del 27 de setembre
a) Candidatures a Direcció Executiva
b) Candidatures a Comunitat de BComú a la Coordinadora
c) Candidatures a Comitè de Garanties 

Document d'aval d'una candidatura. Descarrega aquí el document d’aval

Reglament electoral de càrrecs interns. Descarrega aquí el document