Ciutat oberta i bon govern

Descarrega el Diari 365DiesEnComú

Des que hem arribat a l’Ajuntament la nostra prioritat ha estat incorporar la perspectiva de drets com un element clau en l’articulació  del govern en general, de forma col·lectiva i transversal.

En matèria de drets, ens hem centrat en la lluita contra la discriminació, per garantir els drets humans, en el suport a diferents col·lectius que fins ara han estat criminalitzats i en l’oposició a lleis i normatives injustes a favor de la despenalització dels encausats per l’acció “Aturem el Parlament” i la declaració de Barcelona ciutat lliure de mordaces.

En la línia de prevenir violacions de drets humans relacionades amb la diversitat, hem fet una aposta per reforçar el discurs intercultural de la ciutat:

 • Potenciació i millora de les experiències del Programa BCN Intercultural.
 • Millora de la Xarxa Antirumors, amb la inclusió de noves entitats.
 • Nous reptes temàtics com ara la islamofòbia o l’antigitanisme en l’oferta formativa dels agents antirumors.
 • Participació diversa, en concret amb el jovent a través d’un programa de joves diversos i diverses referents que just ara s’inicia.

 Hem iniciat en la nostra lluita contra el racisme i la discriminació a la ciutat, posant en valor la diversitat cultural de Barcelona.

 • Implementació de l’Estratègia Local del Poble Gitano, perquè són prioritaris l’empoderament i la visibilització d’aquesta ètnia.
 • Prioritats de treball del Consell Municipal d’Immigració de Barcelona: lluita per la plena ciutadania, entesa com la  situació que dóna accés ple i sense discriminació a tots els drets.

Hem posat en marxa tot un ventall de polítiques de transparència i bon govern:

 • Creació de l’Oficina de Transparència i Bones Pràctiques, amb consell assessor de transparència  i xarxa de referents anticorrupció.
 • El primer Codi Ètic de l’estat d’obligat compliment i amb caràcter punitiu per als alts càrrecs de l’Ajuntament i dels òrgans municipals.

 Abans de desenvolupar aquestes iniciatives, però, calia fer net. Per això vam encetar el mandat demanant auditories per conèixer en detall com s’havien invertit els recursos públics en el passat:

 • Auditoria de les empreses públiques Barcelona Regional i Institut Municipal d’Informàtica, en les quals vam haver d’intervenir arran d’haver detectat determinades anomalies.
 • Elaboració del mapa d’externalitzacions de la contractació municipal, actualment a disposició de la ciutadania.

Una part fonamental de la nostra tasca ha estat l’aprofundiment en el dret a la participació ciutadana per aconseguir polítiques obertes i fetes amb sentit:

 • Pla Municipal molt arrelat als districtes, en un procés que ha apostat per posar la tecnologia al servei dels processos democràtics que portem a terme, vinculant participació online i participació presencial
 • Desenvolupament de la plataforma Decidim.Barcelona per una democràcia oberta i transparent.

 
Democràcia cultural

Hem avançat cap a un model de democràcia cultural. Perquè el dret a una vida digna inclou també el temps lliure, la cultura, l’esport. Cal garantir l’accés a la cultura i protegir-la com a bé comú.

 • Empoderament del teixit viu i divers de la cultura de proximitat, posant al centre de les nostres polítiques creadors i creadores de la nostra ciutat.
 • Regulació de la música en viu als petits i diversos bars i locals que contribueixen a la difusió de la cultura a través de polítiques de proximitat, vetllant pel descans veïnal.
 • Debats i trobades per una gestió cultural feta entre tots els actors: artistes, entitats i associacions.
 • Suport a projectes que apropen la cultura a les escoles i als equipaments de proximitat, a través de la música, la imatge o les arts en viu. Treballar conjuntament la cultura, l’educació i el territori per guanyar la cultura de proximitat.

 Hem avançat en l’universalització del dret a l’esport, com a llavor amb què construir vides amb dignitat, convivència i respecte:

 • Promoció de l’esport escolar, incrementant els recursos.  i augmentant els ajuts econòmics
 • Implementació del segell de qualitat a la pràctica extraescolar.
 • Reflexió sobre el rol de la ciutat en relació amb els esdeveniments internacionals que pugui acollir.
 • Mesura de govern per la promoció de l’atletisme.

 

Moviments i institucions. Un equilibri delicat

L’àrea de Drets de Ciutadania està en permanent contacte amb els moviments socials i està formada per persones que provenen del món cooperatiu i de l’activisme. Després de molts anys de lluita al carrer, hem constatat les dificultats i, en ocasions, les contradiccions de fer política des de la institució. Suposa un temps d’adaptació al nou rol públic, el respecte sempre de l’espai, el paper  i l’autonomia dels moviments, i aprenentatge de rebre les crítiques dels  companys i les companyes de viatge.

Som un govern en minoria i això implica dues coses: l’enriquiment d’haver de negociar amb altres formacions polítiques; i, alhora, la limitació de l’acció de govern, que ha d’estar constantment sotmesa  a acords. D’altra banda, si la complexitat d’una institució com l’Ajuntament, juntament amb els seus processos, i, sobretot els seus temps, sovint lents, ha estat un condicionant per treballar que xoca amb el dinamisme d’altres espais d’organització col·lectiva. Malgrat la bona predisposició de tot el personal funcionari de l’Ajuntament de Barcelona, som conscients que obrir la institució a un nou concepte de fer política és un repte tant apassionant com costós.

  
Ciutat compromesa, Ajuntament còmplice

Un dels principals reptes que hem d’assolir en matèria de drets, és la reactivació de l’Oficina per la No Discriminació (OND). La ciutadania recuperarà un referent clar al qual podrà acudir davant de situacions de violència institucional, de racisme  i de discriminació i que promourà la plena ciutadania de tots els veïns  i totes les veïnes de la ciutat.

Tampoc ens quedarem de braços plegats davant els discursos de l’odi que es dirigeixen contra les persones musulmanes i altres col·lectius estigmatitzats i vulnerabilitzats. Desenvoluparem un pla integral contra la islamofòbia per atorgar als nostres veïns i les nostres veïnes el dret de no ser discriminades.

Però volem anar més enllà. I per fer-ho necessitem, també, la complicitat i l’ajuda de tots els treballadors  i totes les treballadores municipals, també dels i les agents de la Guàrdia Urbana. Per això estem començant a preparar un programa de capacitació d’agents en interculturalitat, diversitat cultural i drets humans.

L’administració municipal està  i ha d’estar al servei de la ciutadania, no a l’inrevés. Estem estudiant diverses mesures per agilitar els tràmits que la ciutadania necessita per gestionar els seus interessos, promovent la utilització de canals telemàtics  i telefònics per evitar desplaçaments.