Busquem programadors/es pel desenvolupament de la plataforma de participació digital de Barcelona En Comú

Obrim dues convocatòries de licitació per a la contractació del desenvolupament de la plataforma de participació digital de Barcelona En Comú.

La plataforma Participa neix per facilitar la participació, promoure el debat, compartir eines, millorar la comunicació interna de l'organització (aplicació web de Xarxa Social), compartir documents i fitxers (aplicació web de Servei d'Allotjament de Fitxers).

Si us interessa formar part de la creació de noves formes de pensar la participació política, consulteu les condicions que necessitem i feu-nos arribar la vostra proposta.

1. Convocatòria de licitació per a l’adjudicació del desenvolupament d’una aplicació web de Servei d’Allotjament de Fitxers per a Barcelona En Comú
 

Descarrega't la convocatòria en pdf

Barcelona En Comú informa que iniciarà un procés per a la contractació del manteniment i desenvolupament d’una integració entre la seva plataforma de Participació i una nova plataforma que servirà per millorar la manera de compartir documents i fitxers en general dins de l’organització. Amb «plataforma de Participació» ens referim a la instal·lació disponible a https://participa.barcelonaencomu.cat/ca, amb codi font disponible a https://github.com/GuanyemBarcelona/participa.
 
El termini de recepció de propostes serà fins a les 23:59 hores del dia 31 d’agost del 2016. Hi haurà un termini d’estudi de 15 dies i a partir del 16 de setembre del 2016 es contactarà amb les empreses o persones que hagin fet l’oferta més conforme amb els criteris que es descriuen aquí.
 
Tot seguit es detallen els requeriments tècnics i la metodologia de desenvolupament necessaris que ha de complir aquesta integració.


Requeriments tècnics

Es requereix la instal·lació d’una plataforma web de servei d'allotjament de fitxers que compleixi amb els requisits mínims següents:

 • Llicència lliure (llicència GPL Affero, MIT, BSD o similar)
 • Disseny responsiu (mòbils, tauletes i escriptoris)
 • Inici de sessió amb OAUTH2 amb permisos
 • Interfície amb diverses llengües (català i castellà)
 • Possibilitat d’estendre la plataforma a través de connectors
 • Possibilitat de connectar amb l’aplicació a través de clients multiplataforma (Windows, OSX, Linux, Android, etc.)

 
Estudiant diverses aplicacions web, hem trobat OwnCloud (https://owncloud.org/), feta amb llenguatge PHP. Si es considera que hi ha una altra plataforma que ofereix funcionalitats semblants, s’estudiarà la proposta.
 
A banda de les funcionalitats mínimes que s’han detallat, caldrà fer una sèrie de modificacions sobre la instal·lació base; si és possible, a través de connectors ja fets per la comunitat o alliberant connectors nous. Les funcionalitats necessàries són:  

 1. Hi ha d’haver la possibilitat de comprovar els canvis abans de desplegar-la a tots els usuaris en servidors de staging (beta) i production (producció), per la qual cosa es requereix la instal·lació de dues instàncies.

 2. Maquetació i adaptació del disseny proposat per Barcelona En Comú. S’acceptaran millores (d’usabilitat o responsivitat) que es puguin considerar positives. Pel que fa al disseny, el web ha de ser responsiu i complir criteris d’accessibilitat.

 3. El registre i autorització d’usuaris es farà mitjançant una connexió amb OAUTH2 i s’heretaran els permisos i accessos (ACL) de la plataforma de Participació.

 4. Tot el codi i la documentació que es desenvolupin han de tenir llicència oberta des del primer moment, mitjançant una llicència GPL Affero V3 o similar. El codi font ha d’estar publicat des d’abans de la seva posada en producció, idealment des del primer commit. Cal que estigui disponible en una plataforma com GitHub.

 5. S’han de seguir uns estàndards mínims de documentació per facilitar-ne la reutilització per part d’altres entitats o persones:

 • Instal·lació inicial de la plataforma en desenvolupament. Quins passos s’han de seguir per tenir una instal·lació mínima funcionant.

 • Explicació de paràmetres de configuració: connexions amb bases de dades, serveis externs que es requereixin.

 • Instal·lació i configuració en staging (beta) i producció.

 • Instal·lació i configuració de serveis associats (bases de dades).

 

Pressupost

El pressupost mínim per fer aquestes funcions no serà el factor que determinarà la selecció. Hi ha la possibilitat que es requereixi alguna feina afegida al projecte inicial. En aquest sentit, cal indicar al pressupost el preu per hora de feina, corresponent a les feines afegides. Les ofertes han d’incloure el cost detallat per concepte i hores que es desenvoluparan. 


Criteris

 • Es donarà prioritat a la contractació amb proveïdors que responguin a un perfil d’economia social i solidària.

 • Es valoraran positivament les propostes de les persones i entitats que apliquin de manera habitual i integrada processos que garanteixin les condicions laborals justes i de democràcia al lloc de treball, així com criteris per corregir la segregació horitzontal de gènere en l’àmbit de les TIC.

 • Es valorarà positivament l’experiència en feines semblants que s’hagin fet amb anterioritat, i també l’existència de repositoris de codi lliure (GitLab, GitHub, Bitbucket, etc.).

 • Les licitacions s’enviaran per correu electrònic a tresoreria@bcnencomu.cat

2. Convocatòria de licitació per a l’adjudicació del desenvolupament d’una aplicació web de Xarxa Social per a Barcelona En Comú

Descarrega't la convocatòria en pdf

Barcelona En Comú informa que iniciarà un procés per a la contractació del manteniment i desenvolupament d’una integració entre la seva plataforma de Participació i una nova plataforma que servirà per millorar la comunicació interna de l’organització. Amb «plataforma de Participació» ens referim a la instal·lació disponible a https://participa.barcelonaencomu.cat/ca, amb codi font disponible a https://github.com/GuanyemBarcelona/participa.
 
El termini de recepció de propostes serà fins a les 23:59 hores del dia 31 d’agost del 2016. Hi haurà un termini d’estudi de 15 dies i a partir del 16 de setembre del 2016 es contactarà amb les empreses o persones que hagin fet l’oferta més conforme amb els criteris que es descriuen aquí. 
 
Tot seguit es detallen els requeriments tècnics i la metodologia de desenvolupament necessaris que ha de complir aquesta integració. 


Requeriments tècnics

Es requereix la instal·lació d’una plataforma web de fòrums de discussió que compleixi amb els requisits mínims següents: 

 • Llicència lliure (llicència GPL Affero, MIT, BSD o similar)
 • Disseny responsiu (mòbils, tauletes i escriptoris)
 • Funcionalitats de moderació
 • Inici de sessió amb OAUTH2 amb permisos
 • Interfície amb diverses llengües (català i castellà)
 • Possibilitat d’estendre a través de connectors
 • Grups privats
 • Adjuntar fitxers i imatges als fils
 • Rebre actualitzacions dels fils per correu electrònic
 • Missatgeria privada entre usuaris

 
Estudiant diverses aplicacions web, hem trobat Discourse (http://www.discourse.org/), feta amb llenguatge Ruby amb el framework Ruby On Rails. Si es considera que hi ha una altra plataforma que ofereix funcionalitats semblants, s’estudiarà la proposta. 
 
A banda de les funcionalitats mínimes que s’han detallat, s’haurà de fer una sèrie de modificacions sobre la instal·lació base; si és possible, a través de connectors ja fets per la comunitat o alliberant connectors nous. Les funcionalitats necessàries són:  

 1. Hi ha d’haver la possibilitat de comprovar els canvis abans de desplegar-la a tots els usuaris en servidors de staging (beta) i production (producció), per la qual cosa es requereix la instal·lació de dues instàncies. 

 2. Maquetació i adaptació del disseny proposat per Barcelona En Comú. S’acceptaran millores (d’usabilitat o responsivitat) que es puguin considerar positives. Pel que fa al disseny, el web ha de ser responsiu i complir criteris d’accessibilitat.

 3. El registre i autorització d’usuaris es farà mitjançant una connexió amb OAUTH2 i s’heretaran els permisos i accessos (ACL) de la plataforma de Participació.

 4. Tot el codi i la documentació que es desenvolupin han de tenir llicència oberta des del primer moment, mitjançant una llicència GPL Affero V3 o similar. El codi font ha d’estar publicat des d’abans de la seva posada en producció, idealment des del primer commit. Cal que estigui disponible en una plataforma com GitHub.

 5. S’han de fer els canvis necessaris a la plataforma de Participació respecte dels grups i permisos que s’heretaran (Eixos, Barris, Comissions, etc.) en coordinació amb personal de Barcelona en Comú. 

 6. S’han de seguir uns estàndards mínims de documentació per facilitar-ne la reutilització per part d’altres entitats o persones:

 • Instal·lació inicial de la plataforma en desenvolupament. Quins passos s’han de seguir per tenir una instal·lació mínima funcionant.

 • Explicació de paràmetres de configuració: connexions amb bases de dades, serveis externs que es requereixin.

 • Instal·lació i configuració en staging (beta) i producció.

 • Instal·lació i configuració de serveis associats (bases de dades).

 
Pressupost

El pressupost mínim per fer aquestes funcions no serà el factor que determinarà la selecció. Hi ha la possibilitat que es requereixi alguna feina afegida al projecte inicial. En aquest sentit, cal indicar al pressupost el preu per hora de feina, corresponent a les feines afegides. Les ofertes han d’incloure el cost detallat per concepte i hores que es desenvoluparan. 


Criteris 

 • Es donarà prioritat a la contractació amb proveïdors que responguin a un perfil d’economia social i solidària.

 • Es valoraran positivament les propostes de les persones i entitats que apliquin de manera habitual i integrada processos que garanteixin les condicions laborals justes i de democràcia al lloc de treball, així com criteris per corregir la segregació horitzontal de gènere en l’àmbit de les TIC.

 • Es valorarà positivament l’experiència en feines semblants que s’hagin fet amb anterioritat, i també l’existència de repositoris de codi lliure (GitLab, GitHub, Bitbucket, etc.). 

 • Les licitacions s’enviaran per correu electrònic a tresoreria@bcnencomu.cat