#TenimUnPla

Barcelona En Comú presenta un pla de xoc per als primers mesos de mandat

[Text íntegre] "Pla de xoc per als primers mesos de mandat"

El moment excepcional en el qual la ciutat és immersa exigeix un pla de xoc. Un pla per aturar les dinàmiques antisocials i especulatives de les polítiques municipals dels últims anys, fer front a l'emergència social, revertir el model productiu i fer net a l'Ajuntament.

Un pla basat en el sentit comú, econòmicament viable i aplicable des dels primers mesos de mandat, que transforma en mesures concretes el sentir general de la ciutadania.

Per portar-ho a terme cal voluntat política i un Govern valent i creïble, capaç de fer front als grups de poder que avantposen els seus interessos particulars als de la majoria. 

Aquest pla que volem desnvolupar els primers mesos de mandat, està estructurat en torn a quatre línies d’acció bàsiques: 

1. Pla d'ocupació contra l'atur i la precarietat:

Per revertir la greu situacio d'atur i precarització que pateix Barcelona cal reorientar el model productiu de la ciutat en un sentit social i ambientalment just posant en marxa mesures com un programa de formació i creació indirecta d’ocupació sostenible i un segell municipal de qualitat en la contractació de l’Ajuntament per garantir els drets laborals bàsics tant dels treballadors municipals com d’aquells que treballen en empreses contractades per l’Ajuntament.

2. Garantir drets bàsics:

Una ciutat segura ha de garantir una existència digna a tota la seva població, començant per les persones més vulnerables. Cal impulsar mesures per garantir el dret a l'habitatge, a l'alimentació, als subministraments bàsic, a la salut, a la mobilitat i a una renda municipal complementària. 

3. Revisar privatitzacions i projectes contraris al bé comú:

Volem apostar de manera decidida per aturar i revertir, si s’escau, les privatitzacions i els projectes planificats d'esquenes a la ciutadania, per començar a construir noves formes de partenariat públic-cooperatiu-comunitari. Per això cal aplicar immediatament una moratòria d'obertura d'hotels i apartaments i aturar projectes privats de negoci, d'ampliació de superfícies comercials o processos de privatització o externalització contraris al bé comú

4. Fer net i acabar amb els privilegis:

Per tal de posar fi a les males pràctiques, generar institucions menys burocratitzades i implicar la ciutadania, és imprescindible desplegar, des del començament, una voluntat clara de fer net, acabar amb els privilegis i predicar amb l’exemple. Per això proposem reduir salaris, impulsar una auditoria dels principals ens públics, entre altres mesures. 

Els 160 milions d’euros que costaria dur a terme el Pla de xoc representen una part modesta del que ja està pressupostat per a l’any 2015, una part del que es podria aconseguir introduint algunes modificacions de crèdits i una part del que es podria assignar en els nous pressupostos del 2016.

No estem parlant d’un cost sinó d’una inversió vital per al present i per al futur de la ciutat i dels seus habitants.

Cal impulsar un canvi de rumb en les prioritats d’inversió i despesa. Els pressupostos aprovats pel Govern de CiU són austers en inversió social i dediquen, en canvi, quantitats excessives al manteniment de la mateixa administració, a publicitat, o a sectors econòmics insostenibles o sobredimensionats. Aquestes prioritats haurien de ser immediatament redefinides. 

Aquest és l'objectiu últim del nostre pla, que començarem a desenvolupar d'immediat per construir aquesta Barcelona En Comú que imaginem.