Òrgans de control i seguiment democràtic

El Comitè de Garanties i el Comitè de Seguiment Estatutari i Codi Ètic són els òrgans que ens donen seguretat i garanties jurídiques, tot i vetllant pel compliment de les Lleis, dels Estatuts, del Codi Ètic i altres normes. La seva principal funció és protegir els drets de les persones que formen part de BComú i els de la resta de la ciutadania, sota els principis de democràcia, transparència i ètica en l’acció política.

Comitè de Seguiment Estatutari i Codi Ètic

El comitè de seguiment estatutari i Codi Ètic està format per 5 membres de la Coordinadora General de BComú. Actua com a òrgan de primera instància per a l’atenció de peticions o queixes relacionades amb l’acompliment dels Estatuts, Codi Ètic i la normativa interna de BComú; resol els  conflictes entre persones membres de BComú, i proposta d’obertura de diligències per a la gestió dialogada de conflictes; fa seguiment i avaluació dels Estatuts, Codi Ètic i reglaments interns de BComú.

CONTACTA AMB NOSALTRES MITJANÇA L'EMAIL comite.estatutari.codietic@bcnencomu.cat

Comitè de Garanties

El Comitè de Garanties està format per 7 membres activistes de BComú. Actua com a òrgan superior de resolució dels recursos interposats davant d’un expedient, sanció o resolucions del Comitè de Seguiment Estatutari i Codi Ètic, o Comitè Electoral; dóna atenció a les peticions o queixes relacionades amb l’acompliment de la legislació que regeix els partits polítics; resol  de conflictes entre persones i òrgans, i entre òrgans de BComú.

CONTACTA AMB NOSALTRES MITJANÇA L'EMAIL comitegaranties@bcnencomu.cat