Esther Flaquer García

Biografia / Presentació: 

Sóc Diplomada en lnfermeria per la UB i al llarg dels any he anat fen cursos de formació per míllorar tant les meves aptituds professionals com les actituds relacionals. Vaig treballar com lnfermera desde 1980 a 1989 al Clínic de Barcelona. Y des del novembre de 1989 fins al gener del 2013 a la industria farmacéutica en temes de nutrició enteral on vaig desenvolupar diferents cárrecs, des de delegat de vendes, gerent d'área i fins i tot cap nacional de una línea de productes. Ara estic jubilada i a més de participar en activitats polítiques com a militant de base de ICV en l'ámbit de salut, també col.laboro en el moviment del SAP Muntanya i Marea Blanca. I segueixo fent formació com estudiant major de 55 anys a ta UB de la experiéncia dins de Filosofia. També m'he tret el nivell C Suficiéncia de catalá i el B1 d'anglés.

Motivació: 

Individual

Sempre he cregut que des de la política i amb una gran implicació ciutadana es poden canviar les formes de fer-la i transformar el nostre entorn per millorar la nostra quotidianitat i que les conques-tes polítiques, ara perdudes, tornin en la mesura del que les lluitem a formar part de les nostres vides. Crec que ara será possible i per aixó estic il.lusionada amb aquest projecte. Disposo de temps i de capacitat de treball. M'agradaria aportar tot el meu coneixement dins dels ámbits de la salut i social adquirit al llarg dels meus anys professionals ja que conec en profunditat hospitals, sociosanitari i residéncies geriátriques.

Crec que és en un lloc on s'ha de fer molta feina sobre tot en la cura de les persones grans que normalment no tenen veu .També vull aprendre de tot el coneixement que durant aquests anys ha estat portant el teixit associatiu tan ric del nostre barri. De totes maneres la meva tasca serà desenvolupar el programa polític de Barcelona En Comú tan per Barcelona com pel territori al que representaré, acompanyada per les persones que integrem aquest nou moviment assembleari.

Equip

El nostre equip s'ha validat en assemblea de 9Barris en Comú. S'ha tingut en compte la paritat, la representació tenitorial, la sensibilitat polftica i la cohesió. Tenim tots clara la necessitat de treballar en equip caminant en una mateixa direcció i assolint tant els objectius de Barcelona En Comú com els quede moment tenim fitxats per 9 Barris En Comú. Estem convençuts de que el nostre dia a dia ha de ser estar en contacte permanent amb les entitats del barri així com amb les diferents inquietuds de velnsive1nes i ser un eix de transmissió bidireccional entre el Districte i la Casa Gran.

Procés d'avals i formació d'equips

- Formo part de I'equip compost per els/les següents membres: Jennifer Coronado, Angels Rabadá, Mónica Palet (suplent), Manuel Cubero, Antoni Tallada, Juan Medina i Oriol Compañon (Suplent)

- He rebut l'aval dels següents espais de Bcomú ICV: ICV 9 Barris, formo part de I'equip de consens promogut per I'assemblea de districte