Bases del concurs de relats curts de Sant Jordi

Barcelona en Comú amb NIF G66476136, amb domicili social a C/ Marina 131 bis, baixos (08013 - Barcelona) organitza, amb la col·laboració de l’Espai Jove de Barcelona en Comú, un concurs anomenat CONCURS DE RELATS CURTS DE SANT JORDI, en endavant “concurs”, que té com a objectiu recollir tots els relats curts sobre l’amor que es vulguin presentar i premiar els tres millors que siguin seleccionats com a finalistes i guanyadors per un jurat, amb la finalitat de promoure l’escriptura i el pensament creatiu entre la ciutadania, amb motiu de la celebració de Sant Jordi.

1. Condicions de participació

Per a participar en el present concurs és imprescindible complir prèviament les condicions següents:

1.1.Requisits per a optar als premis com a concursants

 • Tenir una edat mínima de 16 anys
 • Residir a Barcelona ciutat

1.2. Format del Relat

Un relat curt d’entre 450 i 600 paraules (entre 2.000 i 3.00 caràcters) sobre l’amor, les seves diversitats, la llibertat i l’estima a través de la llegenda de Sant Jordi.

1.3. Premiats

Un jurat compost per 6 membres escollirà un relat guanyador i dos finalistes, d’entre tots els rebuts per a les persones que compleixin els requisits una vegada obert el termini de participació fins a la seva finalització. 

2. Dates i durada

El present concurs donarà inici el dimecres 14 d’abril de 2021 i finalitzarà a les 12 hores del dimecres 22 d’abril de 2021.

La fase de valoració del relats presentats s’iniciarà el 22 d’abril de 2021 i finalitzarà el 23 d’abril de 2021.

El guanyadors es comunicaràn el 23 d’abril, durant la celebració de la Diada de Sant Jordi.  

3. Dinàmica del concurs 

 • Les persones participants hauràn de omplir un formulari i penjar el relat.
 • Els relats poden presentar-se en català o castellà.
 • Els participants rebran un correu electrònic comunicant la recepció dels relats. 
 • Barcelona en Comú pot compartir els relats rebuts a les seves xarxes socials, webs o d'altres mitjans
 • La participació en el present concurs és gratuïta i no exigeix la compra de cap producte ni l'adquisició de cap servei.

4. Contingut dels Relats 

Els Relats han de complir els requisits següents:

 • Reescriure la història de Sant Jordi capgirant els rols clàssics, donant màxim protagonisme a la princesa i fent que aquesta marqui el fil de la història amb les seves decisions i des del seu punt de vista. 
 • Ha d’aparèixer el concepte d’”amor lliure” en algun moment al llarg del relat.
 • No s’acceptaran relats amb continguts discriminatoris per raó de sexe, religió, raça, discapacitat o orientació sexual o que atemptin contra el compliment del principi d'igualtat.

5. Jurat i selecció dels guanyadors

El jurat del concurs estarà format pels membres següents:

 • 2 membres de l’Espai Jove de Barcelona en Comú
 • 1 membre de la Coordinadora de Barcelona en Comú
 • 1 membre de la Direcció Executiva de Barcelona en Comú
 • 1 membre de l’eix de Cultura de Barcelona en Comú
 • 1 membre de l’eix de Feminismes i LGTBI de Barcelona en Comú

Els membres del jurat designaran el relat guanyador i dos relats finalistes més, que es donaran a conèixer el dia 23 d’abril i posteriorment es publicarà el relat guanyador a les xarxes socials de Barcelona en Comú i de l’Espai Jove de Barcelona en Comú @jovesbcomu.

Barcelona en Comú es reserva el dret de contactar amb els autors dels relats seleccionats com a guanyador o finalista a través de la xarxa social Instagram o bé a través de correu electrònic, fent un esment o enviant un missatge directe, o per les vies que tingui al seu abast i estimi oportunes, per a informar el guanyador. 

Els guanyadors hauran de respondre a les comunicacions en un termini de 7 dies per a poder verificar les seves dades registrades i poder lliurar el premi conforme a aquestes bases. En qualsevol cas, si Barcelona en Comú no pogués contactar amb els guanyadors, l'organització queda lliure de qualsevol responsabilitat i pot triar a un altre guanyador o fins i tot declarar desert el premi.

Per a l'elecció dels guanyadors es tindran en compte els punts següents: 

 • Complir els requisits de participació
 • Qualitat narrativa 
 • Originalitat i creativitat

6. Premis

Els premis consistiràn en: 

6.1. Guanyador

L’autor del relat guanyador rebrà dos “Bonus Cultura” per valor de 40 euros (80 euros en total). Més informació sobre Bonus Cultura a https://www.bonuscultura.com/barcelona. 

6.2. Finalistes

Els autors dels dos relats finalistes, rebran un “Bonus Cultura” per valor 40 euros. Més informació sobre Bonus Cultura a https://www.bonuscultura.com/barcelona.

Els premis no són canviables per diners ni per altres articles. Barcelona en Comú no es fa responsable dels defectes de funcionament, desperfecte o deterioració dels productes o serveis després d'haver estat lliurats als finalistes i al guanyador. Aquestes reclamacions han de dirigir-se al prestador del servei en el qual consisteix el premi. Si, per qualsevol causa aliena a la seva voluntat, Barcelona en Comú no pot disposar dels premis esmentats, lliurarà uns altres del mateix valor o superior. Barcelona en Comú verificarà les seves dades identificatives a l'efecte de procedir al lliurament del premi. Qualsevol falsedat o contradicció en les dades és motiu per a desqualificar al guanyador, cas en el qual el premi quedaria desert. En el cas que alguna de les persones premiades no vulgui o no pugui acceptar el premi, Barcelona en Comú es reserva el dret de declarar desert el premi en qüestió. Els guanyadors poden gaudir dels premis d'acord amb les seves condicions d'utilització i dins del termini de vigència. Els premis únicament inclouen els productes o serveis indicats expressament.

7. Drets d'imatge

Els guanyadors autoritzen a Barcelona en Comú perquè el seu nom i cognoms puguin ser publicats i el seu relat pugui publicar-se a través de qualsevol mitjà, incloent Internet, per a la gestió del present concurs o de noves edicions d'aquest o qualsevol altra activitat relacionada i sense que aquesta autorització els confereix cap dret ni a rebre cap mena de remuneració.

Les dades dels concursants formaràn part d'un fitxer automatitzat titularitat de BARCELONA EN COMÚ, notificat a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades. Es podrà exercir els drets d'accés, rectificació, limitació al tractament, supressió, portabilitat i oposició a: C/ Marina 131 bis, baixos (08013 - Barcelona) o al correu lopd@bcnencomu.cat.

8. Drets de propietat intel·lectual  

La mera participació en el present concurs comporta la cessió a favor de Barcelona en Comú dels següents drets d'explotació dels Relats:

a) Dret de reproducció: qualsevol forma de fixació directa o indirecta, temporal o permanent, que permeti la comunicació i obtenció de còpies per qualsevol suport material o immaterial, per qualsevol mitjà, ja sigui en edició paper o digital, per qualsevol format, com a simple text, llibre, revista, periòdic, nota, cartell, pòster,  etc.
b) Dret de distribució: la posada a la disposició del públic mitjançant el lliurament gratuït d'exemplars.
c) Dret de comunicació pública: la posada a la disposició del públic sense lliurament d'exemplars, per qualsevol procediment amb cables o sense, de manera que qualsevol persona pugui accedir a l'obra des de qualsevol lloc i en qualsevol moment que triï, incloent els perfils i canals de Barcelona en Comú a YouTube, Facebook, Twitter o Instagram o d’altres.
d) Dret de transformació: qualsevol forma de sincronització, la traducció a qualsevol idioma i l'explotació de les obres que es derivin d'això.

Aquesta cessió és a títol gratuït, per a tots els països del món i per un període de cinc anys, amb caràcter no exclusiu i sense perjudici del reconeixement als autors dels drets morals que els corresponen.

9. Legislació aplicable

El present concurs es regeix per la normativa espanyola i la de la Comunitat Autònoma de Catalunya que siguin aplicable, així com per les presents bases.

10. Responsabilitat i garanties

Els participants són responsables dels danys i perjudicis que causin a tercers derivats de la seva participació en el present concurs, amb total indemnitat per a Barcelona en Comú. També són responsables dels danys i perjudicis que causin a Barcelona en Comú i als seus empleats. Amb l'enviament del Relat, qui participi garanteix que és l'autor i que l'obra o prestació protegida és original i inèdita, que està lliure de qualsevol càrrega o gravamen i que no està subjecta a contractes, cessions o llicències a favor de tercers.

11. Exoneració de responsabilitat

Barcelona en Comú no es responsabilitza:

a) Dels incidents i altres conseqüències que puguin sofrir els participants ni dels quals aquests participants puguin causar a tercers derivats del concurs.
b) Dels danys i perjudicis que els participants ocasionin per la seva actuació en el concurs, especialment els derivats de l'incompliment de les presents bases, de les instruccions i recomanacions donades per Barcelona en Comú o de la normativa vigent (Llei de Propietat Intel·lectual, Llei orgànica de Protecció del Dret a l'Honor, a la Intimitat Personal i Familiar i a la Pròpia Imatge, Llei orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal i altra normativa aplicable).
c) De les sancions, indemnitzacions i qualsevol tipus de pagament derivat de l'actuació dels participants.
d) Dels problemes d'accés, disponibilitat i funcionament d'Internet i, especialment, del correu electrònic i dels portals a través dels quals es desenvolupa el concurs.

12. Reserves i limitacions

 • Barcelona en Comú  es reserva el dret d'anul·lar o suspendre el concurs, o bé canviar algunes condicions si per qualsevol causa aliena a la seva voluntat no pogués garantir el desenvolupament normal del concurs.
 • Barcelona en Comú  desqualificarà del concurs als participants que hagin facilitat dades errònies o falses o que presentin qualsevol irregularitat, o als quals no compleixin les condicions de participació.
 • Barcelona en Comú no es responsabilitza de la veracitat de les dades facilitades pels participants. Per tant, si les dades no són correctes o estan incomplets, Barcelona en Comú  queda exempta de tota responsabilitat per no poder contactar amb els guanyadors, segons correspongui.

13. Acceptació de les bases

La simple inscripció en el present concurs comporta l'acceptació total de les presents bases, instruccions i altres comunicacions o recomanacions que Barcelona en Comú  faci als participants, i també del compliment de les condicions d'ús dels portals a través dels quals es desenvolupa el concurs, així com de tota la normativa vigent. Qualsevol incompliment donarà lloc a la desqualificació del participant i, per tant, al fet que no pugui rebre cap dels premis que li puguin correspondre, i tot això sense perjudici de les accions legals que puguin exercir-se contra l'infractor. També donarà lloc al dret de Barcelona en Comú  a no publicar o retirar el Relat de aquest participant infractor.
 
Barcelona, 12 d’abril de 2021