David Llistar

Físic i doctor en Sostenibilitat. Director de Justícia Global i Cooperació a l'Ajuntament de Barcelona.

  • 24.03.2021

    La COVID-19 dibuja con claridad escenarios preferibles que antes no percibíamos.